เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ 10 GB และ 40 Gbps พร้อมSFP+10GB จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)