เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องนึ่งฆ่าเชื้้อแบบแนวตั้ง จำนวน1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)