เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 51 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)