เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กรและชีวิตประจำวัน จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)