เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)