เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ดูดควันไอระเหยสารเคมี ชนิดต่อท่อ ขนาด 5 ฟุต พร้อมชุดลำบัดไอสารเคมีโดยผ่านระบบสเปรย์น้ำ จำนวน 1ตัว ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)