เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ พร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 4เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)