เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้อบความร้อนไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)