เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อเครื่องอะตอมมิคแอบซอร์บชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง