เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญา
ประกวดราคาซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศเพื่องานบุคลากร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)