เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตุลาคม